นักลงทุนสัมพันธ์

 

it_th

SHOCK_TH

 


4.จริยธรรมธุรกิจ
4.1 จริยธรรมธุรกิจ
4.2 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติ Update 13-03-62
4.3 ได้รับ ได้อ่าน เข้าใจ และปฏิบัติตาม Update 10-04-62
4.4  สื่อสารถึงพนักงาน Update 09-09-56
4.5  นโยบายสิ่งแวดล้อม 
4.6  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน 
4.7 นโยบายเรื่องความยั่งยืนUpdate 01-03-66
4.8 นโยบายด้านภาษี Update 01-03-66
4.9 นโยบายจัดซื้อจัดจ้างUpdate 01-03-66
4.10 นโยบายการจัดการน้ำUpdate 01-03-66
4.11 จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจUpdate 01-03-66
4.12 คู่มือแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การฝ่าฝืนจรรณยาบรรณธุรกิจUpdate 23-05-66
4.13 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฯ
4.14 คู่มือแนวทางการปฏิบัติกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
4.15 นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
6.ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
6.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น Update 01-03-66
6.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง Update 01-03-66
6.3 แผ่นพับ 
6.4 นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ และช่องทางที่ปลอดภัย Update 13-03-62
6.5 คู่มือกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน Update 01-03-66
6.6 สื่อสารถึงลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
6.7 สื่อสารถึงพนักงาน
6.8 รับทราบและยึดถือปฎิบัติ
6.9 คู่มือปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต Update 12-12-59
6.10 แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Update 25-06-63

7.การประชุมผู้ถือหุ้น
7.3 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2566 Update 26-04-66
 ประจำปี 2564 Update 04-05-64
 ประจำปี 2563 Update 06-08-63
 ประจำปี 2562 Update 25-04-62
 ประจำปี 2561 Update 30-04-61
 ประจำปี 2560 Update 28-04-60
 ประจำปี 2559 Update 26-04-59
 ประจำปี 2558
7.5  รายนามและประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  Update 26-03-2566
7.6  รายงานและประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ  Update 26-03-66
7.7 หนังสือมอบฉันทะ
8. หลักทรัพท์และสิทธิในการออกเสียง
11.การจัดการ
11.1 คณะกรรมการและผู้บริหาร Update 19-05-64
11.2 ประวัติกรรมการ  Update 19-05-64
11.3 การแบ่งแยกอำนาจ Update 13-03-62
11.4 ประธานกรรมการและบทบาทหน้าที่ Update 13-03-62
11.5 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย Update 19-05-64
11.6 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร Update 19-05-64
11.7 การเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนในบริษัทสอบบัญชีของกรรมการและผู้บริหาร Update 18-03-62
11.8 โครงสร้างองค์กรUpdate 11-06-63
11.9 การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ Update 19-05-64
11.10 เลขานุการบริษัท  Update 19-05-64
11.11 การอบรมและสัมมนาของกรรมการ  Update 19-05-64
11.12 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า Update 19-05-64
11.13 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท Update 01-03-66 
13.แบบ 56-1
14.รายงานความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
15.งบการเงิน-ประจำปี
ประจำปี2566
 งบการเงิน Update 29-02-2567
ประจำปี2564
 งบการเงิน Update  01-03-2565
16.งบการเงิน-รายไตรมาส
ไตรมาส 3 ปี 2566
 งบการเงิน Update 30-09-66
ไตรมาส 2 ปี 2566
 งบการเงิน Update 09-08-66
ไตรมาส 1 ปี 2566
 งบการเงิน Update 10-05-66
ไตรมาส 3 ปี 2565
 งบการเงิน Update 09-11-65
ไตรมาส 2 ปี 2565
 งบการเงิน Update 11-08-65
ไตรมาส 1 ปี 2565
 งบการเงิน Update 11-05-65
ไตรมาส 3 ปี 2562
ไตรมาส 2 ปี 2562
ไตรมาส 1 ปี 2562
ไตรมาส 1 ปี 2561
ไตรมาส 3 ปี 2560
19.คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
19.1 ประจำปี
 ประจำปี 2566 Update 28-02-67
 ประจำปี 2565 Update 27-02-66
 ประจำปี 2564 Update 19-08-64
 ประจำปี 2563 Update 03-03-64
 ประจำปี 2562 Update 02-03-63
 ประจำปี 2561 Update 26-02-62
 ประจำปี 2560 Update 26-02-61
 ประจำปี 2559 Update 27-02-60
 ประจำปี 2558 Update 29-02-59
 ประจำปี 2557
19.2 รายไตรมาส
19.3 สถิติผลการดำเนินงาน
20. ข่าวที่บริษัทเผยแพร่
22.นักลงทุนสัมพันธ์

44,047 total views, 1 views today

Comments are closed