นักลงทุนสัมพันธ์

 

it_th

SHOCK_TH

 


6.ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
6.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น Update 24-05-64
6.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง Update 13-03-62
6.3 แผ่นพับ 
6.4 นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ และช่องทางที่ปลอดภัย Update 13-03-62
6.5 คู่มือกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน Update 13-03-62
6.6 สื่อสารถึงลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
 สื่อสารถึงคู่ค้า Update 27-11-61
 สื่อสารถึงคู่ค้า Update 01-12-60
 สื่อสารถึงคู่ค้า Update 14-11-59
 สื่อสารถึงคู่ค้า Update 08-12-58
 สื่อสารถึงคู่ค้า Update 09-12-57 [_/su_spoiler]
6.7 สื่อสารถึงพนักงาน
 สื่อสารถึงพนักงาน  Update 06-12-60
 สื่อสารถึงพนักงาน  Update 08-03-59[_/su_spoiler]
6.8 รับทราบและยึดถือปฎิบัติ
 รับทราบและยึดถือปฎิบัติ Update 10-05-62[_/su_spoiler] 6.9 คู่มือปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต Update 12-12-59
6.10 แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Update 25-06-63

7.การประชุมผู้ถือหุ้น
7.1 หนังสือเชิญประชุม
 ประจำปี 2565 Update 31-03-65
 ประจำปี 2564 Update 29-03-64
 ประจำปี 2563 Update 03-07-63
 ประจำปี 2562 Update 31-03-62
 ประจำปี 2561 Update 14-03-61
 ประจำปี 2560 Update 10-03-60
 ประจำปี 2559 Update 15-03-59
 ประจำปี 2558
 ประจำปี 2557
 ประจำปี 2556
 ประจำปี 2555
 ประจำปี 2554
 ประจำปี 2553
 ประจำปี 2552
 ประจำปี 2551[_/su_spoiler]
7.2 รายงานการประชุม
 ประจำปี 2565 Update 11-05-65
 ประจำปี 2564 Update 12-05-64
 ประจำปี 2563 Update 18-08-63
 ประจำปี 2562 Update 08-05-62
 ประจำปี 2561 Update 09-05-61
 ประจำปี 2560 Update 09-05-60
 ประจำปี 2559 Update 04-05-59
 ประจำปี 2558
 ประจำปี 2557
 ประจำปี 2556
 ประจำปี 2555
 ประจำปี 2554
 ประจำปี 2553
 ประจำปี 2552
 ประจำปี 2551[_/su_spoiler]
7.3 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2564 Update 04-05-64
 ประจำปี 2563 Update 06-08-63
 ประจำปี 2562 Update 25-04-62
 ประจำปี 2561 Update 30-04-61
 ประจำปี 2560 Update 28-04-60
 ประจำปี 2559 Update 26-04-59
 ประจำปี 2558 [_/su_spoiler]
7.4 สิทธิของผู้ถือหุ้น
7.4.1 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม Update 31-03-65
7.4.2 การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ Update 04-10-64
7.4.3 เปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ Update 08-10-63
7.4.4 แบบเสนอวาระการประชุม Update  29-10-58
7.4.5 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ Update 29-10-58
7.4.6 การอำนวยความสะดวกและเชิญชวนให้เข้าร่วมประชุม Update 13-03-62
7.4.7 เปิดเผยข้อมูลการประชุม ก่อนการประชุม 30 วัน  Update 03-06-63
[_/su_spoiler]

7.5  รายนามและประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  Update 31-03-65
7.6  รายงานและประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ  Update 31-03-65

7.7 หนังสือมอบฉันทะ
7.7.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก Update 31-03-65
7.7.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข Update 31-03-65
7.7.3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค Update 31-03-65
[_/su_spoiler]
7.8 ประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
7.8.1 คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น Update 24-03-64
7.8.2 ลิงค์สำหรับลงทะเบียน Update 12-04-65
[_/su_spoiler]
8. หลักทรัพท์และสิทธิในการออกเสียง
14.รายงานความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
15.งบการเงิน-ประจำปี
ประจำปี2563
 รายงานผู้สอบบัญชี Update 03-03-64
 งบการเงิน Update 03-03-64
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 03-03-64
[_/su_spoiler]
ประจำปี2562
 รายงานผู้สอบบัญชี Update 02-03-63
 งบการเงินUpdate 02-03-63
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 01-03-63
[_/su_spoiler]
ประจำปี2561
 รายงานผู้สอบบัญชี Update 26-02-62
 งบการเงิน Update 26-02-62
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 26-02-62
[_/su_spoiler]
ประจำปี2560
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
[_/su_spoiler]
ประจำปี2559
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
[_/su_spoiler]
ประจำปี2558
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
[_/su_spoiler]
ประจำปี2557
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
[_/su_spoiler]
ประจำปี2556
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ประจำปี2555
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ประจำปี2554
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ประจำปี2553
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน [_/su_spoiler]
ประจำปี2552
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน [_/su_spoiler]
ประจำปี2551
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน [_/su_spoiler]
ประจำปี2550
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน [_/su_spoiler]
ประจำปี2549
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
[_/su_spoiler]
16.งบการเงิน-รายไตรมาส
ไตรมาส 2 ปี 2564
 รายงานผู้สอบบัญชี  Update 19-08-64
 งบการเงิน Update 19-08-64
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 19-08-64
ไตรมาส 1 ปี 2564
 รายงานผู้สอบบัญชี  Update 21-05-64
 งบการเงิน Update  21-05-64
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update  21-05-64
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 3 ปี 2563
 รายงานผู้สอบบัญชี  Update 24-11-63
 งบการเงิน Update 24-11-63
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 24-11-63
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 2 ปี 2563
 รายงานผู้สอบบัญชี  Update 30-09-63
 งบการเงิน Update 30-09-63
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 30-09-63
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 1 ปี 2563
 รายงานผู้สอบบัญชี  Update 20-05-63
 งบการเงิน Update 20-05-63
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 20-05-63
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 3 ปี 2562
 รายงานผู้สอบบัญชี  Update 12-11-62
 งบการเงิน  Update 12-11-62
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 12-11-62
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 2 ปี 2562
 รายงานผู้สอบบัญชี  Update 14-08-62
 งบการเงิน  Update 14-08-62
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 14-08-62
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 1 ปี 2562
 รายงานผู้สอบบัญชี  Update 14-05-62
 งบการเงิน  Update 14-05-62
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 14-05-62
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 3 ปี 2561
 รายงานผู้สอบบัญชี  Update 12-11-61
 งบการเงิน  Update 11-11-61
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 11-11-61
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 2 ปี 2561
 รายงานผู้สอบบัญชี  Update 13-08-61
 งบการเงิน  Update 13-08-61
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 13-08-61
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 1 ปี 2561
 รายงานผู้สอบบัญชี  Update 14-05-61
 งบการเงิน  Update 14-05-61
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  Update 14-05-61
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 3 ปี 2560
 รายงานผู้สอบบัญชี Update  13-11-60
 งบการเงิน Update 13-11-60
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 13-11-60
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 2 ปี 2560
 รายงานผู้สอบบัญชี Update 15-08-60
 งบการเงิน Update 15-08-60
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 15-08-60
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 1 ปี 2560
 รายงานผู้สอบบัญชี Update 15-05-60
 งบการเงิน Update 15-05-60
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 15-05-60
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 3 ปี 2559
 รายงานผู้สอบบัญชี Update 14-11-59
 งบการเงิน Update 14-11-59
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 14-11-59
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 2 ปี 2559
 รายงานผู้สอบบัญชี Update 15-08-59
 งบการเงิน Update 15-08-59
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 15-08-59
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 1 ปี 2559
 รายงานผู้สอบบัญชี Update 12-05-59
 งบการเงิน Update 12-05-59
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน Update 12-05-59
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 3 ปี 2558
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 2 ปี 2558
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 1 ปี 2558
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
[_/su_spoiler]
ไตรมาส 3 ปี 2557
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ไตรมาส 2 ปี 2557
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ไตรมาส 1 ปี 2557
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ไตรมาส 3 ปี 2556
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ไตรมาส 2 ปี 2556
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ไตรมาส 1 ปี 2556
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ไตรมาส 3 ปี 2555
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ไตรมาส 2 ปี 2555
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ไตรมาส 1 ปี 2555
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ไตรมาส 3 ปี 2554
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ไตรมาส 2 ปี 2554
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ไตรมาส 1 ปี 2554
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ไตรมาส 3 ปี 2553
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ไตรมาส 2 ปี 2553
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
ไตรมาส 1 ปี 2553
 รายงานผู้สอบบัญชี
 งบการเงิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน[_/su_spoiler]
19.คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
19.1 ประจำปี
 ประจำปี 2564 Update 19-08-64
 ประจำปี 2563 Update 03-03-64
 ประจำปี 2562 Update 02-03-63
 ประจำปี 2561 Update 26-02-62
 ประจำปี 2560 Update 26-02-61
 ประจำปี 2559 Update 27-02-60
 ประจำปี 2558 Update 29-02-59
 ประจำปี 2557 [_/su_spoiler]
19.2 รายไตรมาส
 ไตรมาส 1 ปี 2563 Update 21-05-64
 ไตรมาส 3 ปี 2563 Update 12-11-63
 ไตรมาส 2 ปี 2563 Update 30-09-63
 ไตรมาส 1 ปี 2563 Update 20-05-63
 ไตรมาส 3 ปี 2562 Update 12-11-62
 ไตรมาส 2 ปี 2562 Update 14-08-62
 ไตรมาส 1 ปี 2562 Update 14-05-62
 ไตรมาส 3 ปี 2561 Update 12-11-61
 ไตรมาส 2 ปี 2561 Update 13-08-61
 ไตรมาส 1 ปี 2561 Update 14-05-61
 ไตรมาส 3 ปี 2560 Update 13-11-60
 ไตรมาส 2 ปี 2560 Update 15-08-60
 ไตรมาส 1 ปี 2560 Update 15-05-60
 ไตรมาส 3 ปี 2559  Update 14-11-59
 ไตรมาส 2 ปี 2559 Update 15-08-59
 ไตรมาส 1 ปี 2559 Update 12-05-59
 ไตรมาส 3 ปี 2558 Update 26-01-59
 ไตรมาส 2 ปี 2558 Update 26-01-59[_/su_spoiler]
19.3 สถิติผลการดำเนินงาน
 สรุปผลการดำเนินงาน Update 21-05-64[_/su_spoiler]
22.นักลงทุนสัมพันธ์
22.1 นักลงทุนสัมพันธ์ Update 21-05-64
22.2 การพบปะนักลงทุน

33,479 total views, 56 views today

Comments are closed