ร่วมงานกับเรา

 

สำนักงาน กรุงเทพฯโรงงาน 1 (หนองจ๊อม)โรงงาน 2 (แม่แฝกใหม่)

 

เจ้าหน้าที่เครื่องกล (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับสมัครงาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องกล   : 1 อัตรา

คุณสมบัติ

วุฒิศึกษา : ระดับปวส. ขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

สาขาวิชา : ไฟฟ้า /ช่างกลโรงงาน/สาขาที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ:
-ประกันสังคม
-โบนัส
-เงินช่วยค่าครองชีพ
-การฝึกอบรม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ

ประสบการณ์ : 0-1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติอื่น :
– สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานกะกลางคืนได้
– สามารถทำงานในสถานที่อากาศเย็นได้,เข้ากะกลางคืน และทำงานล่วงเวลาได้
– สามารถใช้ COMPUTER ได้
– ถ้ามีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า,งานเชื่อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร :
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1ใบ
5.ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 จำนวน 1 ใบ
6.สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล,สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน,สำเนา สด.8 หรือ สด.9 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 เลขที่ 92 หมู่ 3 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

ข้อมูลสำหรับการติดต่อและส่งใบสมัคร

คุณติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณวันเพ็ญ สามใจ

เบอร์โทร : 053-844-960-4

E-mail address: [email protected]

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรับวัตถุดิบ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับสมัครงาน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรับวัตถุดิบ   : 1 อัตรา

คุณสมบัติ

วุฒิศึกษา : ปริญญาตรี

เพศ : ชาย/หญิง

สาขาวิชา : ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ:
-ประกันสังคม
-โบนัส
-เงินช่วยค่าครองชีพ
-การฝึกอบรม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ

ประสบการณ์ : 0-1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติอื่น :
– สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานกะกลางคืนได้
– มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถทำงานในห้องเย็นอุณหภูมิ 10-14 องศา ไม่มีโรคประจำตัว สายตาปกติ ตาไม่บอดสี และสามารถใช้ COMPUTER ได้
– มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
– ถ้ามีประสบการณ์ หรือมีความรู้ด้าน GMP,HACCP,ISO 22000, FSSC 22000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร :
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1ใบ
5.ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 จำนวน 1 ใบ
6.สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล,สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน,สำเนา สด.8 หรือ สด.9 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 เลขที่ 92 หมู่ 3 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

ข้อมูลสำหรับการติดต่อและส่งใบสมัคร

คุณติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณวันเพ็ญ สามใจ

เบอร์โทร : 053-844-960-4

E-mail address: [email protected]

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับสมัครงาน ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ): 1 อัตรา

คุณสมบัติ

วุฒิศึกษา : ปริญญาตรี

เพศ : ชาย/หญิง

สาขาวิชา : ที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ:
-ประกันสังคม
-โบนัส
-เงินช่วยค่าครองชีพ
-การฝึกอบรม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ

ประสบการณ์ : –

คุณสมบัติอื่น :
-ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย
– กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
– แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้ปฏิบัติอย่างปลอดภัย
– ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
– รวบรวมวิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานราชการ

  เอกสารประกอบการสมัคร :
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1ใบ
5.ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 จำนวน 1 ใบ
6.สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล,สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน,สำเนา สด.8 หรือ สด.9 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 เลขที่ 299 หมู่ 14 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ:

คุณติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณอาภรณ์ นันทไชย

เบอร์โทร : 053-848-088-94

E-mail address: [email protected]

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

รับสมัครงาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร : 1 อัตรา

คุณสมบัติ

วุฒิศึกษา : ปริญญาตรี

เพศ : ชาย

สาขาวิชา : ที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ:
-ประกันสังคม
-โบนัส
-เงินช่วยค่าครองชีพ
-การฝึกอบรม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ

ประสบการณ์ : –

คุณสมบัติอื่น : มีความรู้ด้านการเกษตร, มีทักษะด้านการพูดในที่ชุมชน

เอกสารประกอบการสมัคร :
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1ใบ
5.ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 จำนวน 1 ใบ
6.สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล,สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน,สำเนา สด.8 หรือ สด.9 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 เลขที่ 299 หมู่ 14 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ และส่งใบสมัคร:

คุณติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณอาภรณ์ นันทไชย

เบอร์โทร : 053-848-088-94

E-mail address: [email protected]

48,979 total views, 9 views today

Comments are closed