นักลงทุนสัมพันธ์

[accordion id=’d1′][item title=UnView More‘]

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ,จริยธรรมธุรกิจUpdate 02-03-58
ข้อบังคับ,หนังสือบริคณห์สนธิ
โครงสร้างการถือหุ้น,นโยบายการจ่ายเงินปันผลUpdate 30-03-58
ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

เงื่อนไขการใช้สิทธิและการพิจารณา Update 27-10-58
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นUpdate 08-05-58
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น Update 27-03-58
หนังสือมอบฉันทะ Update 21-03-58
pdf รายนามและประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ Update 21-03-58
pdf รายนามและประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ Update 21-03-58
แผนที่สถานที่ประชุมฯ Update 18-03-58
โครงสร้างคณะกรรมการ Update 30-03-58
กฎบัตร
pdf วิสัยทัศน์ /พันธกิจ Update 30-03-58
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Update 17-03-58
รายงานประจำปี ,แบบ56-1 Update 26-03-58
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป,MD&A Update 13-11-58
งบการเงิน
งบการเงินประจำปี Update 14-02-58
งบการเงินรายไตรมาสUpdate  13-11-58
ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ Update 17-11-58
ดัชนีหลักทรัพย์ และราคาหลักทรัพย์
สรุปสภาวะตลาดหลักทรัพย์โดยรวม
ราคาหุ้นวันนี้
ราคาหุ้นย้อนหลัง
กิจกรรมนักลงทุน,วันหยุดประจำปี
ติดต่อลงทุนสัมพันธ์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

[/item][/accordion]

26,837 total views, 1 views today

Comments are closed