ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ 2558

  • ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำขอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)Update 29-10-58
  • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแลรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการUpdate 29-10-58
  • แจ้งกรรมการเสียชีวิตและการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจฯUpdate 20-10-58
  • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจUpdate 16-10-58
  • รับทราบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน).. Update 08-10-58

    6,189 total views, 1 views today

  • Comments are closed