โครงสร้างคณะกรรมการ

A

นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ

06
นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์
กรรมการผู้จัดการ
09
นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
02
นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ
กรรมการบริหาร
01
นายประยุทธ พลพิพัฒนพงศ
กรรมการบริหาร
04
นายหลาน มู่ ชิว
กรรมการ
10
นายอำนวย ยศสุข
กรรมการอิสระ
08
นายอำพล รวยฟูพันธ์
กรรมการอิสระ
03
ดร.ภูษิต วงค์หล่อสายชล
กรรมการอิสระ

 

07
นางสาวดรุณี เรืองธรรม
กรรมการอิสระ

27,678 total views, 7 views today

Comments are closed