ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

นโยบาย

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก  ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ  ผู้ให้  หรือผู้เสนอให้  ทั้งที่เป็นตัวเงิน  หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  หากไม่ปฏิบัติ จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด  และอาจได้รับโทษตามกฏหมาย   หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย

แหล่งเข้าถึงข้อมูลและการร้องเรียน

  • ช่องทางที่ปลอดภัยที่พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นได้ โดยทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ cmfrozen.com  คลิก Investor Relations คลิก หัวข้อต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น หรือ จริยธรรมธุรกิจ หรือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หรือหัอข้ออื่น ๆ
  • ช่องทางที่ปลอดภัยที่พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ  ในการร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส ที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น   โดยส่งทางไปรษณีย์ไปที่:-

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  หรือ

เลขานุการบริษัท  หรือ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หรือส่งทาง E-mail address:  cg@www.cmfrozen.com

หรือแจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-238-4091, 02-634-0061-4

หรือส่งข้อร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน

หมายเหตุ: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

31,844 total views, 25 views today

Comments are closed