คณะกรรมการบริษัท

 

A

นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการบริษัท

06
นายประภาส พลพิพัฒนพงศ์
ประธานกรรมการบริหาร
นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์
กรรมการผู้จัดการ
04
นายหลาน มู่ ชิว
กรรมการ
10
นายอำนวย ยศสุข
กรรมการอิสระ
08
นายอำพล รวยฟูพันธ์
กรรมการอิสระ
03
ดร.ภูษิต วงค์หล่อสายชล
กรรมการอิสระ

 นางสาวชุติมา  ตั้งมติธรรม
กรรมการอิสระ

44,495 total views, 4 views today

Comments are closed